Rīgas interešu izglītības metodiskā centra tālākizglītības kursu programmu piedāvājums

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs piedāvā 2016./2017. mācību gadam profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus interešu izglītības pedagogiem.

N.p.k.Kursu nosaukums
1Lietišķās grafikas pamati, darbs ar tekstu un attēlu
2Optiskās mākslas veidošanas pamatprincipi un pielietojums vizuālās mākslas interešu izglītības nodarbībās
3Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apguvē
4Psiho – fiziskais treniņš pirmā apmācības gada teātra pulciņā
5Aktualitātes un novitātes mūsdienu dejas mācīšanas metodikā
6Atklātņu izgatavošana no tekstila
7Pasaules modes, mūzikas, glezniecības un ķermeņa plastikas vēsture kā iedvesmas avots jaunām idejām
8Stājglezniecības nozare – akvareļglezniecība
9Dizains. Burtu māksla un kaligrāfija
10Pasākumu organizēšanas metodika
11Metodiskā darba organizēšana interešu izglītības iestādē
12Skolas teātris- aktiermeistarības un personības attīstības skola
13Kustību teātris, pantomīmas pamati
14Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi!
15 “Vispārējā fiziskā sagatavotība bērnu, pusaudžu, jauniešu
sportā”
16Apģērbu kolekcijas veidošanas principi
17Vizuāli plastiskā māksla – keramika
18Radošuma attīstīšana vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās
19Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai
20Microsoft Office 2010 vides pielietojums interešu izglītības skolotāju darbā
21Ētisko vērtību izpratnes nozīme audzināšanas un mācīšanas procesā  pirmsskolas vecuma bērniem
22Vispārējās un interešu izglītības iestāžu koru diriģentu profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu koru kolektīviem.
23Vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu vokālajiem ansambļiem
Izstrādes stadijā
1. „No kadra līdz reālai bildei internetā.” 12 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Edgars Zīverts Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tehniskās jaunrades metodiķis
2. „Fizisko aktivitāšu nozīme un raksturojums sākumskolas vecumā sporta spēlēs un vingrošanā.” 24 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Māris Vensbergs Rīgas interešu izglītības metodiskā centra Sporta metodiskās apvienības vadītājs.
3. „Publiskās runas specifika” 12 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Gunārs Antapsons Interešu izglītības metodiskā centra tālākizglītības metodiķis,
4. „Izglītības iestādes vēstures muzeja saturs, funkcijas un darba organizācija” 36 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Zinaida Soboļeva Interešu izglītības metodiskā centra Skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja.
5. „Jaunākās tendences un attīstības virzieni latviešu skatuviskās dejas attīstībā.” 18 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Ineta Bērziņa Interešu izglītības metodiskā centra Deju jomas metodiskās apvienības vadītāja
6. „Latviešu dejas treniņu metodikas attīstīšana un daudzveidošana, dejas iekšējās dramaturģijas atklāsme” 18 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Ineta Bērziņa Interešu izglītības metodiskā centra Deju jomas metodiskās apvienības vadītāja.

Tālākizglītības programmu realizācijas  dinamika pa mācību gadiem

Mācību gads

Realizēto programmu skaits

Apmeklētāju skaits

2010./2011.

20490

2011./2012.

28

773

2012./2013.

39

853

2013./2014.

28

613

2014./2015.

47

1073

2015./2016.53

1191

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi jeb tālākizglītība –  izglītības turpināšana un profesionālās meistarības pilnveidošana pēc formālās izglītības ieguves un darba gaitu uzsākšanas. Tās mērķis ir profesionālo zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidošana .

Tālākizglītības programmu realizācija 2015./2016.mācību gadā

pa interešu izglītības jomām

Interešu izglītības joma

Realizēto programmu skaitsApmeklētāju skaits

Mūzika

4

89

Mūsdienu deja

2

47

Teātris

4

88

Vizuālā māksla

9

166

Vizuāli plastiskā māksla

9

141

Sports

8

228

Skolu vēstures muzeji

4

102

Metodiskais darbs

3

57

Tehniskā jaunrade

3

54

Pirmskola

4

94

Bērnu tiesības3

125

Aicinām uz sadarbību interešu izglītības skolotājus, popularizēt savu darba pieredzi meistarklasēs, semināros, tālākizglītības programmās, kā arī izteikt viedokli par nepieciešamām programmām.

Informāciju sagatavoja Gunārs Antapsons

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tālākizglītības metodiķis

gunars.antapsons@intereses.lv

info@intereses.lv