Rīgas interešu izglītības metodiskā centra tālākizglītības kursu programmu piedāvājums

Bērnu un jauniešu centra “Rīgas Skolēnu pils” Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs piedāvā 2016./2017. mācību gadam profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus interešu izglītības pedagogiem.

N.p.k. Kursu nosaukums
1 Lietišķās grafikas pamati, darbs ar tekstu un attēlu
2 Optiskās mākslas veidošanas pamatprincipi un pielietojums vizuālās mākslas interešu izglītības nodarbībās
3 Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās mākslas un interešu izglītības programmas īstenošanai kompozīcijas  pamatu apguvē
4 Psiho – fiziskais treniņš pirmā apmācības gada teātra pulciņā
5 Aktualitātes un novitātes mūsdienu dejas mācīšanas metodikā
6 Atklātņu izgatavošana no tekstila
7 Pasaules modes, mūzikas, glezniecības un ķermeņa plastikas vēsture kā iedvesmas avots jaunām idejām
8 Stājglezniecības nozare – akvareļglezniecība
9 Dizains. Burtu māksla un kaligrāfija
10 Pasākumu organizēšanas metodika
11 Metodiskā darba organizēšana interešu izglītības iestādē
12 Skolas teātris- aktiermeistarības un personības attīstības skola
13 Kustību teātris, pantomīmas pamati
14 Runāsim skaidri, spilgti, iedarbīgi!
15  “Vispārējā fiziskā sagatavotība bērnu, pusaudžu, jauniešu
sportā”
16 Apģērbu kolekcijas veidošanas principi
17 Vizuāli plastiskā māksla – keramika
18 Radošuma attīstīšana vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas nodarbībās
19 Pedagogu profesionālo kompetenču pilnveide vizuālās un vizuāli plastiskās  mākslas  interešu izglītības programmu īstenošanai
20 Microsoft Office 2010 vides pielietojums interešu izglītības skolotāju darbā
21 Ētisko vērtību izpratnes nozīme audzināšanas un mācīšanas procesā  pirmsskolas vecuma bērniem
22 Vispārējās un interešu izglītības iestāžu koru diriģentu profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu koru kolektīviem.
23 Vispārējās un interešu izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu vadītāju profesionālās kompetences pilnveide darbam ar bērnu un jauniešu vokālajiem ansambļiem
Izstrādes stadijā
1. „No kadra līdz reālai bildei internetā.” 12 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Edgars Zīverts Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tehniskās jaunrades metodiķis
2. „Fizisko aktivitāšu nozīme un raksturojums sākumskolas vecumā sporta spēlēs un vingrošanā.” 24 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Māris Vensbergs Rīgas interešu izglītības metodiskā centra Sporta metodiskās apvienības vadītājs.
3. „Publiskās runas specifika” 12 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Gunārs Antapsons Interešu izglītības metodiskā centra tālākizglītības metodiķis,
4. „Izglītības iestādes vēstures muzeja saturs, funkcijas un darba organizācija” 36 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Zinaida Soboļeva Interešu izglītības metodiskā centra Skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja.
5. „Jaunākās tendences un attīstības virzieni latviešu skatuviskās dejas attīstībā.” 18 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Ineta Bērziņa Interešu izglītības metodiskā centra Deju jomas metodiskās apvienības vadītāja
6. „Latviešu dejas treniņu metodikas attīstīšana un daudzveidošana, dejas iekšējās dramaturģijas atklāsme” 18 stundas. Pedagogu tālākizglītības satura modulis: A. Programmas autors – Ineta Bērziņa Interešu izglītības metodiskā centra Deju jomas metodiskās apvienības vadītāja.

Tālākizglītības programmu realizācijas  dinamika pa mācību gadiem

Mācību gads

Realizēto programmu skaits

Apmeklētāju skaits

2010./2011.

20 490

2011./2012.

28

773

2012./2013.

39

853

2013./2014.

28

613

2014./2015.

47

1073

2015./2016. 53

1191

Profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursi jeb tālākizglītība –  izglītības turpināšana un profesionālās meistarības pilnveidošana pēc formālās izglītības ieguves un darba gaitu uzsākšanas. Tās mērķis ir profesionālo zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidošana .

Tālākizglītības programmu realizācija 2015./2016.mācību gadā

pa interešu izglītības jomām

Interešu izglītības joma

Realizēto programmu skaits Apmeklētāju skaits

Mūzika

4

89

Mūsdienu deja

2

47

Teātris

4

88

Vizuālā māksla

9

166

Vizuāli plastiskā māksla

9

141

Sports

8

228

Skolu vēstures muzeji

4

102

Metodiskais darbs

3

57

Tehniskā jaunrade

3

54

Pirmskola

4

94

Bērnu tiesības 3

125

Aicinām uz sadarbību interešu izglītības skolotājus, popularizēt savu darba pieredzi meistarklasēs, semināros, tālākizglītības programmās, kā arī izteikt viedokli par nepieciešamām programmām.

Informāciju sagatavoja Gunārs Antapsons

Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra tālākizglītības metodiķis

gunars.antapsons@intereses.lv

info@intereses.lv