Par Tālākizglītību

Tālākizglītība ir izglītības turpināšana un profesionālās meistarības pilnveidošana pēc formālās izglītības ieguves un darba gaitu uzsākšanas. Tās mērķis ir profesionālo zināšanu, prasmju un kompetences pilnveidošana formālajā un neformālajā izglītības sistēmā. Profesionālo pilnveidošanos var īstenot neformālos izglītojošos pasākumos: kursos, interešu grupās, tautas augstskolās u.t.t. Pedagogu tālākizglītība notiek paralēli darbam.

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs piedāvā dažādu moduļu profesionālās kvalifikācijas pilnveides kursus pedagogiem.

Aicinām uz sadarbību interešu izglītības skolotājus, popularizēt savu darba pieredzi meistarklasēs, semināros, tālākizglītības programmās.