Mērķi un uzdevumi

  • Nodrošināt interešu izglītības metodiskā darba vienotu vadību un attīstību;
  • Vadīt un koordinēt interešu izglītības metodisko apvienību darbību, analizēt to darba kvalitāti un rezultātus;
  • Izstrādāt interešu izglītības pedagoģisko darbinieku profesionālās meistarības un kvalifikācijas pilnveidošanas programmu;
  • Sniegt metodisko palīdzību interešu izglītības pedagogiem, izstrādāt metodiskos materiālus un ieteikumus interešu izglītībā;
  • Apkopot interešu izglītības pedagogu inovatīvo (labāko) pieredzi un darbību, atbalsta mācību – metodisko un informatīvo materiālu izdošanu;
  • Sadarbībā ar interešu izglītības metodiskajām apvienībām plāno pilsētas mēroga pasākumus, izstrādā pasākumu lietderības un satura vērtēšanas kritērijus, organizē pasākuma analīzi;
  • Veido Rīgas interešu izglītības vienoto pasākumu kalendāru nodrošina tā publicitāti;
  • Veido un īsteno Rīgas interešu izglītības pasākumu atbalsta projektu pieteikumu vienotu sistēmu;
  • Veido un pilnveido informatīvo bāzi par interešu izglītības programmām.

 

Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs