Iegūtas vērtīgas zināšanas sporta psiholoģijas kursos

Rīgas Interešu Izglītības metodiskais centrs īsā laikā atkārtoti organizēja interešu izglītības sporta pedagogiem profesionālās kompetences pilnveides programmas kursus SPORTA PSIHOLOĢIJAS ASPEKTI BĒRNU UN JAUNIEŠU SPORTĀ, kuros lektore Jurita Smiltiņa, ar vairāk kā 15 gadu praktisku pieredzi psiholoģijas konsultēšanā, akcentēja, ka personības izaugsmē fiziskā veselība vienmēr iet kopsolī ar garīgo veselību. Bērnu un jauniešu sportā fiziskai, tehniskai un taktiskai sagatavotībai, paralēli iet arī psiholoģiskā sagatavotība, ar kuru ne vienmēr pats audzēknis spēj tikt galā. To apzinoties pedagogiem- treneriem arvien biežāk nākas pievērsties šai jomai.

Lektore akcentē, ka treniņu un sacensību procesā daudzu gadu garumā sportisti pārdzīvo ne tikai sacensību uzvaras prieku, bet arī ne vienu vien personības iekšējo krīzi, kur svarīgi pielietot to pārvarēšanas mehānismus.

Tāpēc aktuāla ir sporta speciālistu profesionālo kompetenču paaugstināšana kopsolī ar psiholoģijas pamatjautājumu izpratni un būtiskāko atziņu pielietošanu treniņu procesā.

Ar praktiskiem piemēriem, lektore skaidro audzēkņu uzvedības cēloņus un sekas dažādos gadījumos, ja nenotiek turpmākās darbības korekcija.

Tendences rāda, ka pēc psiholoģiskās palīdzības vēršas arvien vairāk topošo sportistu- bērni un jaunieši, kā arī to vecāki, lai izprastu rīcības sekas un mazinātu trauksmes sajūtu, kā arī apzinātos rīcību zaudējuma vai traumu gadījumos.

Apkopojot pedagogu kursu novērtēšanas anketas, var secināt, ka kursi ir bijuši vērtīgi un ar izcilu lektori.

Organizējot kursus divas reizes, kopumā piedalījās un apliecības saņēma 57 sporta interešu izglītības skolotāji, gan no vispārizglītojošām un speciālām izglītības iestādēm, gan no bērnu un jauniešu centriem.

Informāciju sagatavoja: Gita Pērkone, Sporta metodiskās apvienības vadītāja