ES Mūžizglītības programma Grundtvig projekts “Segundas lenguas y nuevas tecnologias”

ES Mūžizglītības programma Grundtvig projekts “Segundas lenguas y nuevas tecnologias” (Svešvalodas un jaunās tehnologijas).

Projekta tēmas ir trīs mūsdienu sabiedrībai un izglītībai svarīgi jēdzieni: jaunās tehnoloģijas (IKT), svešvalodu apguve un kultūra. Pēdējā laikā svešvalodu mācīšanā pieaugusi interese par tehnoloģiju izmantošanu un jaunu mūsdienīgas komunikatīvās metodikas pielietojumu.

Grundtvig projekta mērķis ir apgūt, izpētīt un pilnveidot tehnoloģiju pielietojumu metodes un popularizēt tās izglītības sistēmās.

Otrs projekta aspekts ir Eiropas kultūras iepazīšana. Mācoties svešvalodas, cilvēki apgūst ne vien valodas prasmes, bet arī iepazīst citas kultūras. Kultūras aspekts ir svarīgs valodu apguvē, jo palīdz izprast valodu, komunikāciju situācijas un komunikāciju veidus. Kultūras aspekts nav izolējams no valodu apguves, tāpat kā valodas – no kultūras vides. Dzīvesveids, domāšanas veids, izpausmes. Tāpēc kultūras iepazīšana iekļauta projektā ka nozīmīgs valodu apguves faktors un motivācija.

Projekta rezultāti: mācību materiāli un izstrādātās svešvalodu apmācības metodes ir publiski pieejamas internetā, tādejādi veicinot tehnoloģiju pielietojumu svešvalodu apguvē arī Latvijā.

Projekta norises laiks: 2011-2013

Grundtvig projekta partneri: pieaugušo izglītības un skolotāju kvalifikācijas paaugstināšanas organizācijas :

Spānijā – CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE CEHEL http://cepercehel.blogspot.com/
Somijā – „Learnwell Oy”, www.learwell.fi
Rumanijā – INSTITUTO INTERCULTURAL DE TIMISOAR, www.intercultural.ro
Itālijā – PALERMO, ASSOCIAZIONE INNOVAZIONE E DIFFUSIONE PERLO SVILUPPO ECONOMICO ED AMBIENTALE (I.D.E.A.), www.assoidea.org
Latviju pārstāv Rīgas interešu izglītības metodiskā centru – https://www.intereses.lv/

RIIMC Projekta koordinatore: Tatjana Gvozdeva