Rīgas interešu izglītības metodisko materiālu skate 2024

Jau vairāk, nekā desmit gadus Rīgas valstspilsētas pašvaldības Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvalde sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru organizē Rīgas valstpilsētas pašvaldības izglītības iestāžu interešu izglītības skolotāju metodisko materiālu skati.

Ar savu pieredzi skatē var dalīties ikviens Rīgas interešu izglītības skolotājs, apkopojot to un iesniedzot visdažādākajos darbu veidos: metodiskās izstrādnes, mācību līdzekļi, mācību, audzināšanas, organizatoriskā darba un citi interešu izglītības atbalsta materiāli. Iesniedzamo darbu forma – drukātie, digitālie vai citi oriģinālformāti. Šis bagātais un radošuma pilnais  pieredzes apmaiņas maratons notiek katra gada rudenī.

Tāpēc pienācis īstais brīdis precizēt informāciju par 2024.gada skates norises laiku, pieteikumu iesniegšanas termiņiem un citiem nosacījumiem:

  • līdz 2024. gada 8. oktobrim (ieskaitot) izglītības iestādes nodrošina elektroniska pieteikuma aizpildīšanu, norādot darba veidu saskaņā ar nolikuma 8.punktu;
  • drukātos darbus autori iesniedz 2024. gada 9.oktobrī no plkst. 9.00 līdz plkst. 16.00 Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra, Baltāsbaznīcas ielā 14, Rīgā, 303.telpā, vienlaikus nodrošinot darbu pieejamību digitālā formātā, piekļuves saiti nosūtot uz e-pastu: mlucko@edu.riga.lv;
  • darbu vērtēšana notiek no 2024. gada 10. oktobra līdz 15. novembrim;
  • darbu prezentācijas notiek 2024. gada 23. un/vai 24. oktobrī saskaņā ar Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra noteikto vietu un izveidoto grafiku, kas tiks publicēti tīmekļvietnē intereses.lv, kā arī nosūtīti katram skates dalībniekam uz pieteikumā norādīto e-pasta adresi. Uzstāšanās laiks līdz 10 minūtēm;
  • Skates dalībnieks – darba autors prezentāciju elektroniskā formātā nosūta līdz 2024. gada 21. oktobra plkst.18.00 uz e-pastu: mlucko@edu.riga.lv;
  • Skates rezultātu paziņošana un Darba autoru apbalvošanas pasākums notiks 2024. gada 4. decembrī, laiks un vieta tiks publicēti tīmekļvietnē intereses.lv. Pēc apbalvošanas pasākuma skates rezultāti tiks publicēti arī tīmekļvietnē www.intereses.lv .

Tāpat kā  iepriekšējā gadā īpaši gaidām darbus STEM jomā un saistītus ar vispārējās izglītības satura “Skola 2030” integrēšanu interešu izglītībā. Precīzāk dalības nosacījumus uzzināsiet skates nolikumā.

Skates nolikums pieejams šeit: Rīgas Interešu izglītības metodisko materiālu skates 2024 nolikums

Lai veiksmīgi sagatavoties dalībai skatē, noderīgus ieteikumus un atbalsta materiālus atradīsiet šeit

Metodisko materiālu veidošana Evija Pelša

Metodika. Termini Marina Lučko

Ieteikumi metodisko darbu noformēšanā

Aktuālie jēdzieni izglītībā Karine Oganisjana

Lai gūt priekšstatu par skates norisi un iedvesmu dalībai, piedāvājam iepazīties ar iepriekšējo gadu skates materiāliem un dalībnieku darbiem šeit

https://www.youtube.com/c/R%C4%ABgasIntere%C5%A1uizgl%C4%ABt%C4%ABbasmetodiskaiscentrs/search?query=metodisko%20materi%C4%81lu%20skate%202021 un

#Personības #Došanasprieks #ManInteresē

Atbildes uz jautājumiem, palīdzību un konsultāciju saņemsiet, sazinoties ar skates norises atbildīgo personu Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra projektu vadītāju Marinu Lučko, tālrunis 26807009, e-pasts mlucko@edu.riga.lv.

Lai top Jūsu bagātās pieredzes graudi neaizmirstamos darbos!

Veiksmīgu mācību gada noslēgumu! Uz tikšanos rudenī!

Informāciju sagatavoja: Marina Lučko