Rīgā uzsākts darbs pie ieteikumu izstrādes mūsdienīga interešu izglītības programmu satura pilnveidei atbilstoši kompetenču izglītības aspektiem

Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Sporta un jaunatnes pārvaldes Sporta un interešu izglītības iestāžu nodaļa (turpmāk – Nodaļa) sadarbībā ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru (turpmāk – Centrs), sekojot izglītības aktualitātēm, uzsāka darbu pie ieteikumu izstrādes interešu izglītības programmu satura pilnveidei.

Lai pilnvērtīgi un efektīvi sagatavotos darbam, tika organizēti vairāki semināri, aicinot iesaistīties Rīgas interešu izglītības jomu pārstāvjus. 2021. gada 24. februārī, piedaloties Nodaļas, Centra jomu galvenajiem speciālistiem, kā arī Rīgas interešu izglītības iestāžu direktoru vietniekiem un izglītības metodiķiem, tiešsaistē notika seminārs “Pamatnosacījumi un rīki mūsdienīgā, kompetenču pieejā balstītā mācību procesa īstenošanā interešu izglītības programmās”, kur kopā ar “Ideju un inovāciju institūts” valdes priekšsēdētāju, Banku augstskolas lektori Elīnu Miķelsoni semināra dalībnieki izzināja radošuma instrumentus un rīkus mūsdienīga mācību satura īstenošanai, tāpat aktīvi darbojās grupās interneta platformā MIRO, aktualizējot un apkopojot 2020. gada 14. oktobra forumā “Interešu izglītība – vērtības un izaicinājumi” gūtās atziņas.

Pēc Nodaļas un Centra uzaicinājuma, kā arī Rīgas interešu izglītības centru iesaistes, tika izveidotas darba grupas, kas turpina darbu pie ieteikumu izstrādes interešu izglītības programmu satura pilnveidei. Darba grupu sastāvā ir Centra jomu speciālisti, Rīgas interešu izglītības iestāžu, kā arī vispārizglītojošo skolu administrācijas pārstāvji un pedagogi. Kopumā darbu pie interešu izglītības programmu satura pilnveides veic 12 dažādu interešu izglītības jomu darba grupas: vizuālajā un vizuāli plastiskajā mākslā, radošajās industrijās, tautas dejā, mūsdienu dejā, mūzikā,  folklorā, teātrī, vides izglītībā, tehniskajā jaunradē, sportā, estētikas skolās un citās jomās. Darba grupās kopumā strādā vairāk nekā 70 interešu izglītības speciālisti.

Uzsākot darbu darba grupās, 2021. gada 12. aprīlī tiešsaistē notika seminārs “Ieteikumu projekta sagatavošana interešu izglītības programmu satura pilnveidei. Kompetenču pieejā balstīts mācību saturs”. Seminārā piedalījās visu darba grupu dalībnieki, tā ietvaros Nodaļas interešu izglītības programmu vadītāja Inga Sidročika – Boboviča iepazīstināja ar esošo normatīvās bāzes ietvaru interešu izglītībā, izglītības attīstības pamatnostādnēm, 21. gadsimta izglītības izaicinājumiem, kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, pamatnosacījumiem un rīkiem mūsdienīgam interešu izglītības programmu saturam, kā arī koordinēja turpmāko darba gaitu darba grupās.

Sākot no 2021. gada 14. aprīļa tika uzsākts darbs darba grupās pie katras jomas interešu izglītības programmu pilnveides, lai izstrādātu ieteikumus mūsdienīgas interešu izglītības programmas saturam, domājot par atbilstošām darba metodēm un formām, kompetenču pieejā balstītu mācību saturu, kā arī citiem specifiskiem ieteikumiem dažādu jomu programmām, vienlaikus domājot gan par iestādes, gan pedagoga, gan audzēkņa, gan vecāku u.c. iesaistīto pušu interesēm, vajadzībām un iespējām.

2021. gada 7. maijā notiks seminārs darba grupu vadītājiem, apkopojot darba grupās gūtās atziņas un ieteikumus programmu saturam, kā arī tiks gatavots vienots ieteikumu projekts turpmākai izskatīšanai Nodaļā un  Centrā.

Pateicamies visiem darba grupu pārstāvjiem par kopīgu darbu. Esam ceļā uz mūsdienīgu interešu izglītību un programmu satura pilnveidi.

Plašākai informācijai par darba grupu darbu lūdzam sazināties ar Ingu Sidorčiku-BobovičuNodaļas interešu izglītības programmu vadītāja (Tālrunis 67181429, +371 26333053)

Informāciju sagatavoja: Santa Vancāne, Centra projektu vadītāja