Noslēgušies pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kursi “Dizaina skicēšana”

Kursu dalībniekiem bija iespēja iegūt zināšanas par dizaina zīmējuma specifiku, mākslinieciskās izteiksmes veidiem, apgūtas dizaina skicēšanas pamatprincipus, tehnikas un paņēmienus, pilnveidot iemaņas un prasmes dizaina skiču izstrādē.

No pedagogiem tika saņemti pateicības vārdi par lektores Santas Salmiņas-Balodes kvalitatīvo un profesionālo darbu, par kursu norisi! Gūta iedvesma darbam ar audzēkņiem! Liels gandarījums, ļoti vērtīgi kursi!

Paldies pedagogiem par atsaucību, radošo darbu un izturību!

Paldies Mākslinieciskās jaunrades centra “Praktiskā estētikas skola” direktoram Guntim Pētersonam par atsaucību un telpu un tehnisko nodrošinājumu kursu norisei!

Paldies Janai Vārpai, direktora vietniecei izglītības jomā, par atbalsu kursu norises organizēšanā un iestādes darbiniekiem par sirsnīgo uzņemšanu!


Informāciju sagatavoja:
Elita Kalnača – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā

Galerijā ieskats kursu norisē