Noslēgušies kursi skolu muzeju pedagogiem “Muzeja krājums – muzeja darbības pamats”

2023. gada 26. oktobrī un 2024. gada 12. martā Rakstniecības un mūzikas muzejā un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja krātuvē Pulka ielā 8 tika realizēta profesionālās kompetences pilnveides programma skolu muzeju pedagogiem “Muzeja krājums – muzeja darbības pamats” 8 stundu apjomā. Kursu programma tika realizēta Rīgas Skolu muzejam sadarbojoties ar Rīgas Interešu izglītības metodisko centru.

Kursu programmas mērķis bija veidot izpratni par darba ar muzeja krājumu specifiku un tā nozīmi izglītības un pedagoģijas pētniecībā. Programmas laikā tika aplūkotas tēmas: muzeja krājuma nozīme un loma nacionālo vērtību saglabāšanā, muzeja misija 21. gs., krājuma priekšmetu digitalizācijas nepieciešamība, darbs ar muzeja krājumu, tā veidošana, uzskaite un saglabāšana.

Kursu laikā Rīgas vispārējās izglītības iestāžu skolu muzeju pedagogi iepazinās ar Rakstniecības un mūzikas muzeja un Latvijas Nacionālā vēstures muzeja pieredzi krājuma darbā.

Kursu nodarbību pirmajā daļā Rakstniecības un mūzikas muzeja lektores: muzeja krātuves vadītāja Arta Mende (26. oktobrī) un muzeja direktora vietniece krājuma darbā Ineta Antone (12. martā) ar savu komandu kursu dalībniekiem sniedza teorētiskās zināšanas par muzeja krājumu, tā nozīmi un lomu nacionālo vērtību saglabāšanā, krājuma pieejamību pētnieciskajai darbībai, krājuma glabātāja uzdevumiem un izaicinājumiem digitalizācijas laikmetā. Klausītāji uzzināja, kāda ir muzeja misija 21. gadsimtā. Tāpat bija iespēja praktiski darboties ar muzeja izstrādāto elektronisko datu bāzi un apmeklēt krājuma telpas, kur klātienē varēja pārliecināties, kā un kādos apstākļos tiek glabāti muzeja krājuma priekšmeti, no RMM muzeja krājuma glabātājiem uzzināt vērtīgus padomus un “knifus” darbam ar krājumu. Pirmās daļas noslēgumā bija iespēja pabūt muzeja restaurācijas darbnīcā, kur tika gūta vērtīga pieredze un ieteikumi darbam pie papīra (dokumenti, grāmatas, fotogrāfijas) saglabāšanas, tīrīšanas un arī atjaunošanas.

 

Kursu nodarbības otrajā daļā Latvijas Nacionālā vēstures muzeja lektore, muzeja direktora vietniece krājuma darbā Anita Meinarte kursu dalībniekiem uz konkrētu muzeja krājuma priekšmetu bāzes sniedza ieskatu uzskaites, reģistrēšanas, signēšanas un saglabāšanas kārtībā. Īpaša vērība tika piegriezta darba inventāram (ar ko un kā rakstīt, kādus materiālus izmantot signēšanai u.t.t.). Tāpat tika dota iespēja apmeklēt arī LNVM krātuvi, tādējādi varēja, ne tikai papildinot savas zināšanas par priekšmetu uzglabāšanu, bet arī, salīdzinot abu muzeju darbību, veidot izpratni par to, ka arī vienotu normatīvo aktu noteiktajās robežās ir iespējama dažādība.

Kursu programma bija ļoti noderīga, informatīvi bagāta. Paldies, lektorēm! Paldies, abu muzeju krātuvju darbiniekiem, kuri mūs laipni uzņēma un neatteica savu padomu!

 

Materiālu sagatavoja

Uģis Vārslavāns

Rīgas skolu muzeju jomas metodiskās apvienības vadītājs