Mūzikas metodiskās apvienības semināri oktobrī

Laikā no 15.oktobra līdz 24.oktobrim norisinājās mūzikas metodiskās apvienības organizētie semināri, kuros metodiķes tikās ar koru un vokālo ansambļu vadītājiem, iepazīstinot ar 2013./2014. gada mūzikas jomas nolikumu projektiem, kā arī dalījās pieredzē.

Ināra Freimane / Vidzemes priekšpilsētas mūzikas jomas metodiķe/:
15.oktobrī metodiskās apvienības semināra ietvaros norisinājās Rīgas 45. vidusskolas vokālā ansambļa „Animato” atklātā nodarbība, ko vadīja skolotāja Ieva Apsīte. Ansambļa atklātajā stundā skolotāja plānojusi 3 posmus:

 1. Iepazīstināšana ar ikdienas iedziedāšanās vingrinājumu komplektu (pozitīvi rezultāti sasniegti, tos pielietojot vairāku gadu garumā). Katrs vingrinājums tika analizēts, norādīts mērķis, kā arī rezultāts, kāds sasniedzams pie tā regulāras izmantošanas, mutes atvēruma loma dažādu vokāļu veidošanā.
  Balss iesildīšana, dažādu vokāli tehnisku elementu apgūšana, darbs pie elpas vingrinājumiem.
  Debatējams jautājums par ansambļa atrašanos pozīciju – (Skolotāja strādā – meitenēm stāvot apkārt flīģelim, rokas, kā arī nošu materiālu novietojot uz tā)
  Skolotāja izcili demonstrē katru vingrinājumu, izskaidro tā uzdevumu.
 2. Dziedātāju novietojums balss grupās (jauna sastāva apzināšana). No iepriekšējā sastāva dzied bijušās 3 meitenes, tagad 12. klases audzēknes. Dziedātāju sastāvam pieteikušās arī meitenes, kas dzied ārpustoņa intonēšanas.
 3. Darbs pie jaunās J. Sildega dziesmas „Pusnaktī „ iestudēšanas . Dziedātājas gan ar zināšanām nošu solfedžēšanā, gan bez zināšanām.
  Nošu partitūra sarežģīta 5-balsība. Solista dziedājums pret akordu četrbalsību. Skolotāja strādāja pie ansambļa veidošanās. Solistei izcilas balss dotības, skanīgs alta tebrs, emocionāls dziedājums.
  Skolotāja bija sagatavojusi papildus nošu materiālu citas ansambļa dziesmas iestudēšanas procesam – skaņdarba analīze pedagoga darbs, pirms darba kontaktstundā. Laika trūkuma dēļ, netika realizēts.
  Interesanti bija vērot kolektīva veidošanos no jauna, jo iepriekšējā mācību gadā kolektīvs konkursā Balsis piedalījās finālā ar izciliem panākumiem.

Stundas nobeigumā rakstiski bija iesniegti galvenie darba principi otram jauktajam 45. vsk. ansamblim, vadītāja Kristīne Paņko, ar kuriem iepazīstināju atklātās stundas dalībniekus:

 1. Tautas dziesmas repertuāram izvēlas audzēkņi
 2. Tautas dziesmu apdares un aranžijas interesantām dziesmām veido pati skolotāja.

Paldies skolotājām par iedvesmu!

Alda Šeļegovska / Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajona mūzikas jomas metodiķe:
17.10.2013 notika Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajonu mūzikas metodiskās apvienības sanāksme Rīgas mūzikas internātvidusskolā, Kalnciema ielā 118,kurā piedalījās no Zemgales priekšpilsētas rajona 24 un no Kurzemes rajona 12 mūzikas pedagogi, koru diriģenti.
Atklāto nodarbību rādīja Rīgas mūzikas internātvidusskolas jauktā kora ,,Vaidelote” mākslinieciskais vadītājs, Dziesmu svētku virsdiriģents Mārtiņš Klišāns. M.Klišāns strādāja ar iedziedāšanās vingrinājumiem, ,rādot darbu pie balsu vokālās izlīdzināšanas, kā arī strādāja ar dziesmām no nākamo Skolu jaunatnes Dziesmu svētku repertuāra.
Pēc atklātās nodarbības pedagogi apsprieda Rīgas pilsētas koru un mazo mūzikas kolektīvu konkursu nolikumu projektus. Pedagogi kopīgi apsprieda jau tradicionālos Zemgales priekšpilsētas un Kurzemes rajonu 1.-4.klašu koru Ziemassvētku koncerta norisi un dalībniekus.

Lai veiksmīgs mācību gads!

Ilga Millere / Rīgas pilsētas mūzikas metodiskās apvienības vadītāja un Ziemeļu rajona mūzikas jomas metodiķe:
2013. gada 22. oktobrī Rīgas Kultūru vidusskolā notika Ziemeļu rajona Mūzikas skolotāju metodiskā sanāksme. Dalībnieki vēroja mūzikas studijas 5. – 9. klašu dziedātāju atklāto stundu skolotājas Elīnas Lūses vadībā. Nodarbībā tika parādīti iedziedāšanās un ritma apguves daudzveidīgie paņēmieni. Skolotāji ar interesi vēroja skanošo žestu apguvi, tad pievienojās dziedātajām. Trīsbalsīgais kanons ar dziedātāju un klausītāju skanošo žestu pavadījumu skanēja aizrautīgi.
Pēc atklātās nodarbības notika pārrunas, skolotāja dalījās savā pieredzē.
Sanāksmē tika apspriesti konkursu nolikumi. Tā kā pamatskola “Rīdze” atteica iespēju konkursu “Balsis” rīkot pie viņiem, tad skolotāji ierosināja to rīkot BJC “Laimīte”, to atbalstīja arī pasākumu koordinatore Ilze Atardo.
Skolotāji pārrunāja arī Ziemassvētku koncerta norisi, kas notiks 13. decembrī plkst.14.00 BJC “Laimīte”. Katrs 1. – 4. klašu koris vai arī ansamblis uzstāsies ar divām dziesmām, pieteikšanās koncertam – līdz 1. decembrim.
Noslēgumā Mūzikas skolotāju metodiskās apvienības Ziemeļu rajona metodiķe Ilga Millere aicināja pieteikties izbraukuma semināram “Mācību procesa organizēšanas pieredze mūzikā Rēzeknes izglītības iestādēs” 2013. gada 7. novembrī.

Uz tikšanos seminārā!

Inta Godiņa / Latgales priekšpilsētas mūzikas jomas metodiķe

24.10.2013 plkst.16:00 Rīgas 6.vidusskolā notika Latgales priekšpilsētas interešu izglītības metodiskā sanāksme, kurā piedalījās 21 mūzikas jomas skolotājs – koru un ansambļu vadītājs. Mūsu sēdē viesojās arī Rīgas domes pārstāve – DACE Zālīte. Semināru sākām ar atklāto nodarbību darbā ar jaukto kori. To vadīja Inta Godiņa (iedziedāšanās) un Ārijs Šķepasts (darbs ar repertuāru). Pēc tam, citā telpā pārrunājām aktualitātes, izmaiņas nolikumos. Svarīgākā daļa bija beigās, kad viens ar otru iepazināmies. Katrs mazliet ieskicēja savu darba lauku, savas skolas specifiku. Semināra dalībnieku vidū bija gan mācību daļas vadītāja, kas pārstāvēja savu skolu (Baltkrievu pamatskola), gan visu rajonā esošo zēnu koru (tieši 3) diriģenti, arī 3 jaukto koru diriģenti, 7- 5.-9.klašu koru diriģenti un 14 1.-4.klašu koru diriģenti. Liela interese bija arī par konkursu “Lakstīgala” un ansambļu konkursu “Balsis”. Bija liels prieks pārņemt Irēnas Nelsones aizsākto. Skolotāji dalījās ar savām problēmām un bija ļoti pozitīva un draudzīga atmosfēra. Situācijas skolās ir ļoti dažādas, arī iespējas radoši un aktīvi strādāt. Kopumā bija skolotāji no 16 skolām. Acīmredzami, mans tuvākā laika uzdevums ir – noskaidrot un apzināt situāciju interešu izglītībā citās Latgales priekšpilsētas skolās. Ja mūsu rajonā arī Rīgas Lastādijas pamatskolā ir sākumskolas koris, tad mans vienīgais jautājums pārējām skolām ir: “Kāpēc koru nav, ja bērni skolās ir?”, “Kāda ir reālā situācija konkrētajās skolās?”

Paldies skolotājiem par ieguldīto darbu un veiksmes turpmākajā!

Evija Milzarāja / Centra rajona un Bērnu un jauniešu centru mūzikas jomas metodiķe

25. oktobrī pamatskolā „Rīdze” notika Centra rajona un Rīgas BJC koru un mazo mūzikas kolektīvu vadītāju metodiskās apvienības sanāksme. Skolotājus sveica pamatskolas ”Rīdze” mūzikas skolotāja Inita Gerševica ar 2.-4.klašu meiteņu kori. Tika rādīta atklātā nodarbība, kurā skolotāja galveno akcentu lika uz divām lietām – padarītā darba -koncerta ieraksta analīzi, un IT pielietojumu kora stundā.
Sanāksmes iepazīs iepazīstināju ar aktualitātēm interešu izglītībā – skates, konkursi, nolikumi. Sanāksmē piedalījās arī Rīgas domes Izglītības , kultūras un sporta departamenta interešu izglītības speciāliste Ineta Svilāne, kura atbildēja uz virkni pedagogus interesējošiem skolotāju tiesību jautājumiem.
Semināra otrajā pusē – skolotāja Inita vadīja ekskursiju, izrādot pamatskolas „Rīdze” renovētās mācību telpas, to iespējas.

Paldies par jauko atmosfēru! Lai piepildīts darba cēliens!

 

Foto no semināriem Ziemeļu rajonā un Latgales priekšpilsētā: