Informācija par izglītības iestāžu vēstures muzeju Prezidentu un jomu atbildīgo mācībām

08.10.2014. BJC “Rīgas Skolēnu pils”, K.Barona iela 99, 112.kabinets Tēma „Skola – izglītības un kultūras centrs”

Iepazīstās ar Latvijā plaši uzsākto skolas vēstures tēmas attīstību ne tikai vienā telpā un ne tikai izstāžu formā. Skolas vēsture tiek demonstrēta no celtniecības visā tās darbības periodā. Šo tēmu jau Latvijā realizējusi Valmieras Valsts ģimnāzija, šo tēmu pēdējā muzeja pedagogu seminārā ierosināja Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas muzeja pedagogs Māris Zvaigzne, uzsverot ka vēsture ir katrā kabinetā, katrā skolas telpā. M.Zvaigzne aicina izskatīt savus perspektīvos muzeja plānus un domāt par visas skolas darbu.

Skolu muzejnieki šai pirmajā sēdē uzdeva līdz nākošai stundai sagatavot prezentāciju par sevi un savu muzeju un vienoties par kopīgi apmeklējamajiem skolu muzejiem.

20.10.2014. Iepazīšanās ar Puškina liceja muzeja ekspozīciju.

Ekskursiju muzejā un muzeja darba saturu demonstrē prezidente Arina Krivenko (muzeja pedagogs Inna Bergmane). Muzejnieku kopīgs vērtējums – interesants Puškina dzīves un darbības novērtējums. Muzejs veidots literatūras novirzienam kā prakses nodarbību vieta. Ekspozīcija akadēmiska, zinātniski formulēta ar katrā tēmā izceltu galveno akcentu, pēc satura krājums bagāts, tematiskais izklāsts muzejnieku stāstījumā emocionāls. Piesaista noformējums un ekspozīcijas izvietojums telpā. Gidi lieliski savu uzdevumu veic un var eksursijas vadīt trīs valodās.

22.10.2014. Iepazīšanās ar Rīgas 25.vidusskolas muzeju.

Prezidents Dāvis Freidenfelds labi pārvalda visu muzeja darba sistēmu, iepazīstina ar darba saturu un savu muzeja padomi. Muzeja padome lielākā pilsētā – 25 muzejnieki. Padome strādā ļoti patstāvīgi, krājums digitalizēts. Daudz fotomateriālu, diafilmu, disku. Ekskursija interesanta, apmeklētājiem daudz jautājumu un izvēršas interesanta diskusija.

23.10.2014. Iepazīšanās ar Rīgas Lietuviešu vidusskolas diviem muzejiem.

Pārsteigums visiem bija tas, ka mazākumtautību skolā visi runā un visu dara labā latviešu valodā. Interesanti bija arī tas, ka skolā strādā daži skolotāji no Lietuvas un mācās daži skolēni, kuru vecāki strādā Latvijā. Visus sagaidīja prezidents Artūrs, kurš iepazīstināja ar skolas muzeju, kurš ir ļoti racionāli un mēŗķtiecīgi iekārtots. Visa ekspozīcija saistās ar skolas vēsturi un skolas sasniegumiem (muzeja pedagogs Aldona Treija).

Īpaši parsteidza jaunais tikko iekārtotais muzejs „Lietuvieši Latvijā”, kur eksponēta vēsture par lietuviešu ierašanos Latvijā, par Lietuvas valsts sadarbību ar Latviju. Un visinteresantākais tas, ka šeit demonstrē Lietuvas kultūras, etnogrāfijas priekšmetus untradīcijas, kas ļoti interesanti ir latviešu skolēniem kas nav bijuši Lietuvā. Interesanti ir iepazīties, ka skolnieki un skolotāji veic ļoti lielu slodzi pieņemot viesus, rādot skolas sasniegumus un priekšmesumus, dažādajām valsts delegācijām. Skolā bez konkrētā pašu darba skolotājiem ir liela slodze pieredzes nodošanā citu skolu un citu valstu pedagogiem. (muzeja pedagogs Rolandas Žalnierius).

23.10.2014. Iepazīšanās ar A.Pumpura Rīgas 11.pamaskolas muzeju.

Prezidende Marta visus sagaida ar savu muzejnieku aktīvu. Padome pārsteidz ar savu zinātkāri un vēlēšanos parādīt visu ko katrs dara. Muzejā daudz eksponātu, bagāts krājums un muzejnieki prot par to ieinteresēt klausītājus. Patīk telpa, eikārtojums, ekspozīciju saturs un pašu jaunāko muzejnieku ieinetersētība un kompetence. Muzejniekiem ir skolas vadības un skolotāju atbalsts. Muzejnieki ir ļoti apmierināti ar savu pedagogu Māru Lindi. Rīgas pilsētas muzeju prezidentu apvienībā abas muzejnieces Marta un Alise piesakās veikt sekretāra funkcijas.

05.11.2014. Uzsākās praktiskās mācības RIIMC K.Barona ielā 99, 112.kabinetā.

Sākumā tiek izvērtēts redzētais muzejos, diskusijās izvērtē katra muzeja darba aktivitātes un katrs izsaka to ko izmantos sava muzeja darbā. Tad katrs stāda priekšā sevi norādot sasniegumus mācībās, savas intereses un citas darbības jomas, uzsverot kādā virzienā sevi varētu piedāvāt apvienības darbā. Sanāksmē vienojas, ka darbības organizēšanai ir jāievēl pilsētas galvenais prezidents. Nekāda liela reklāma nebija vajadzīga, jo visi sapazinās muzeju eksursijās un pilsētas galvenā Prezidenta titulam pats pieteicās Rīgas 25.vidusskolas muzeja prezidents Dāvis Freidenfelds, piesakot, ka savā skolā pedagoga vadībā ir apguvis visas muzeja funkcijas un tagad iepazinis skolas vēlas savas zināšanas likt lietā. Pēc Dāvja uz viceprezidenta vietu sevi pieteica Rīgas Valsts 1.ģimāzijas prezidents Toms Timpars. Visi klātesošie vienbalsīgi piekrita viņu kandidatūrām un tās apstiprināja.

12.11.2014. turpinās praktiskās mācības RIIMC K.Barona ielā 99, 112.kabinetā. Tēma „Muzeja padomes darba saturs, funkcijas un struktūra.”

Tiek iztirzāts teksts, izdiskutēts nolikums, apspriestas tiesības un pienākumi un izrunā jomu atbildīgo darba saturu, uzklausa katra priekšlikumus, kurā jomā viņš personiski redz savu darbību – hronists, fotogrāfs, noformētājs, protokolists, gids, korepondents, kultūras programmas organizētājs. Pieteikties izpildei 3.decembrī.

19.11.2014. Muzeju prezidentu sanāksme Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā.

Sanāksmi vadīja un ar muzeju iepazīstināja Toms Timpars. Protokolē Marta Fabrika. Toms iepazīstina visus ar šodienas darba kārtību un piedāvā eksursiju muzejā ko gribētu vadīt kopā ar muzeja pedagogu A.E.Zumenti. Zumentes kundze izstāstija muzeja izveides vēsturi, arhitekta G.Birkerta un citu absolventu ieinteresētību un ideju realizāciju, ar skolas 800 gadu vēsturi caur deviņiem gadu simtiem un parādīja latviešu zemnieka cīņu par izglītību līdz jaunlatviešu kustībai un mūsu pirmajiem zinātniekiem 20.gadsimta sākumā. Toms parādīja skolas dažādos vēstures posmus, absolventu sasniegumus un skolas absolventu biedrības, ko vada A.Zumente atbalstu skolai.

Pēc sanāksmes Dāvis Freidenfelds uzaicināja uz nākošo integrēto skolēnu un skolotāju kopīgo pasākumu tēmā: „Muzeja padomes darba saturs un darba organizācija”. Muzeju padome parādīs sava patstāvīgā darba rezultātu un problēmas. Muzeja pedagogs Rudīte Liepiņa demonstrēs kā meistarīgi saplānot, sakārtot un novadīt iecerēto pasākumu plānu. Skolā visi konstatējām, ka Rīgas 25.vidusskola „ Izcilo personību galerija” var atklāt jau rīt.

Informāciju sagatavoja:

Skolu vēstures muzeju metodiskās apvienības vadītāja

Zinaida Soboļeva