Noslēgušies pedagogu profesionālās pilnveides kursi “Dizaina skicēšana”

Kursu dalībniekiem bija iespēja iegūt zināšanas par dizaina zīmējuma specifiku, mākslinieciskās izteiksmes veidiem, apgūtas dizaina skicēšanas pamatprincipus, tehnikas un paņēmienus, pilnveidot iemaņas un prasmes dizaina skiču izstrādē.

Paldies lektorei Santai Salmiņai-Balodei par aizrautīgo un profesionālo darbu!

No pedagogiem tika saņemti pateicības vārdi par lektores Santas Salmiņas-Balodes kvalitatīvo un profesionālo darbu, par kursu norisi!

Liels gandarījums, ļoti vērtīgi un noderīgi kursi!

Paldies pedagogiem par atsaucību, radošo darbu un izturību! Kursu noslēgumā tika izveidota darbu ekspozīcija, apskatīta, izvērtēta un gūta iedvesma darbam ar audzēkņiem!

Pedagogi arī izteica vēlmi turpināt kursu programmu, iegūt vairāk informāciju par dizaina skicēšanu, modes dizaina zīmējumu,  apgūt padziļināti un turpināt izaugsmi!

Paldies bērnu un jauniešu centram “Laimīte” par telpu un aprīkojuma nodrošināšanu kursu norisei!

Informāciju sagatavoja: Elita Kalnača – Rīgas Interešu izglītības metodiskā centra galvenā speciāliste vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas jomā