Noskaidroti Metodisko materiālu skates 2018 laureāti

Ar dalībnieku apbalvošanu un viņu darbu izstādes atklāšanu šā gada 26.novembrī noslēdzās Rīgas interešu izglītības Metodisko materiālu skate 2018.

Šogad skates II kārtā piedalījās 16 autoru  vai autoru kolektīvu darbi, pulcējot kopā 23 pedagogus no  10 interešu izglītības iestādēm. Tika iesniegti 4 darbi no BJC “Kurzeme”, 4- no BJC “Daugmale” un pa vienam darbam no MJC “Praktiskās estētikas skola”, BJC “Zolitūde”, BJC “Bolderāja”, Rīgas Jauno tehniķu centrs, BJVIC “Rīgas Dabaszinību skola”, BJC “Altona”, BJC “Rīgas Skolēnu pils” un pamatskolas “Rīdze”.

Darbi tika izstrādāti 9 jomās: 5- vizuāli un vizuāli plastiskās mākslas jomā, 2- mūzikā, 2 pirmskolā, 3- citās interešu izglītības programmās un pa vienam darbam vides izglītībā, tehniskajā jaunradē,  sportā, dejā, un teātra jomā.

Izvērtējot iesniegtos darbus, varēja novērot pedagogu ieguldīto darbu, orģinalitāti un kvalitāti, kas žūrijai liek būt kompetentai visās jomās. Kā jau katru gadu ar lielu interesi var vērot kā autori prezentē savu darbu. Šogad vairums no autoriem bija īpaši padomājuši par interaktīvām darba prezentācijām, kurās iesaistīja klausītājus, kas ļāva vēl labāk izprast darba saturu.

Šajā gadā skates laureāti ir:

  • Pamatskola “Rīdze” Arta Grīna ar darbu “Solfedžo pasaciņas. Nošu kartītes”;
  • BJC “Daugmale” autoru kolektīvs-Inga Korņējeva, Ilze Rimicāne, Iveta Eihe, Brigita Ulasa, Jekaterina Staverska ar darbu “Grāmatas ceļš no idejas līdz iesiešanai”;
  • BJC “Rīgas Skolēnu pils” Dace Putāne ar darbu “Zirnulis”.

Metodisko materiālu skate tiek organizēta ar mērķi sekmēt pedagogu dalīšanos pieredzē un savas pieredzes uzkrāšanu, rodot iespēju nodod savas zināšanas un meistarību savā starpā.

Turpinot uzkrāt skates darbus Metodiskā centra bibliotēkā, veidojas metodisko materiālu bāze, kurā iedvesmu un idejas ikdienas darbam var smelties ik viens interešu izglītības pedagogs, jo īpaši tie, kas interešu izglītībā strādā pirmo gadu.

Apsveicam laureātus un ikvienu skates dalībnieku. Visi skates dalībnieki saņēma atzinības rakstus un piemiņas balvas.

Visi darbi glabāsies Metodiskā centra bibliotēkā un būs pieejami ikvienam interesentam, lai smeltos idejas radīt jaunus izaicinājumus.

Īpašs paldies bērnu un jauniešu centra kamerkora “Tonika” dziedātājām un tā vadītājai un arī Rīgas Interešu Izglītības metodiskā centra vadītājai Ingai Cimiņai, par ieguldījumu skates dalībnieku apbalvošanas pasākumā, veltot īpašas solo dziesmas skates laureātiem.

Izsakām pateicību Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamentam par finansiālu atbalstu skates norisē.

Noslēgumā visi skates dalībnieki aicināti š.g. 7.decembrī doties pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspils Jaunrades namu, kur kopā veldzēties skates atmiņās, dalītos pieredzē, kā arī smeltos idejas nākamās skates darbam.

Pateicībā par atbalstu visiem iesaistītajiem skates norisē un dalībniekiem par piedalīšanos,

Gita Pērkone, Metodisko materiālu skates koordinatore izglītības metodiķe