Skolu muzeju pedagogu kursi „Izglītības iestādes muzejs – mācību un audzināšanas daļa”

Par kursiem „Izglītības iestādes muzejs – mācību un audzināšanas daļa” (5.-7.janvāris 2015.gads)

05.01. – Latvijas Kara muzejs:

M.Mitenbergs – informē par darba redzējumu tuvākajā periodā.

Z.Balinska – iepazīstina ar muzeju pedagogu funkcijām, gatavojot pasākumus, lai nepārsniegtu laika limitu un maksimāli iesaistītu klausītāju.

G.Dreiblate – atbildīga par krājuma dokumentēšanas problēmām. Izsniedza metodiskos norādījumus.

V.Sūna – uzmanību vērsa uz patriotiskā darba nozīmību un skolā iespējamajām darba metodēm un paņēmieniem.

I.Kvāle – iepazīstināja ar K.Čakstes memorandu.

06.01.

Rīgas 25.viduskolas muzeja padome – iepazīstināja ar muzeja veidošanas darbu pedagoga vadībā. Novadīja atklātu nodarbību, demonstrēja padomes un skolas Domes sadarbību.

Rīgas Lietuviešu vidusskola – iepazīstina ar 2 muzeju darbu: skolas vēsture – A.Treija, skolas direktore un lietuvieši Latvijā – R.Žalnierius, muzeja pedagogs un Lietuviešu biedrības Latvijā vadītājs.

07.01. – Rīgas Valsts Vēstures un kuģniecības muzejs:

Muzeja pedagogs J.Alksnis un noformētāja I.Miklāva iepazīstina ar darba saturu, ko skolotāji saņems grāmatā „Palīgs muzeja pedagogam”. J.Alksnis organizēja ekskursiju par senāko izglītību Rīgā. Noslēgumā 10 minūtes – ērģeļu koncerts Doma baznīcā.

Pēcpusdienā darbs Rīgas 40.vidusskolā pie muzeja pedagoga Ļ.Ruško, kur pedagogi iepazina, kā jāorganizē darbu memoriālā.Iepazīstināju pedagogus ar pēdējiem dokumentiem skates sakarā, ar pedagoga uzdevumiem un funkcijām, ar prezidentu darba saturu.

Pateicos visiem, kas izmantoja RD IKS departamenta apmaksātos kursus. Šoreiz kursus plānoju ar praktisku ievirzi un pielietojumu. Izsaku pateicību skolu vadītājiem un muzeju pedagogiem, kas dalījās darba saturā. Rīgas 25.vsk. – Rudītei Liepiņai, Rīgas Lietuviešu vsk. – direktorei Aldonai Treijai un Rolandas Žalnierius, Rīgas 40.vsk. – Ļubovai Ruško.

Domāju, ka visi aicinātie lektori arī bija profesionāli un atraktīvi, zinoši skolu problēmās un katram mums noderēs praktiskajā darbā – G.Dreiblates, M.Mitenberga, V.Sūnas, I.Kvāles, I.Miklāvas un J.Alkšņa dotie padomi un darba novēlējumi.

Īpašu pateicību izsaku Rīgas 25.vidusskolas skaitliski lielajai, zinošajai un rīcībspējīgajai muzeju padomei, ko vada prezidents Dāvis Freidenfelds.

Kopvērtējumā aptaujas rezultāti liecina, ka kursi izdevušies. Klausītāji pozitīvi vērtē:

 • kursu praktisko pielietojumu;
 • redzētus muzejus un skolotāju darba metodes;
 • iepazīta krājuma dokumentēšanas tehnika, uzskaite un izmantošana;
 • saprasts muzeja padomes darba saturs un organizācija, redzēta padomes atklāta darba nodarbība;
 • izprasta ZPD rezultātu izmantošana muzeja darbā, saprasta projektu darba sistēma.

Muzeju pedagogi saņēma Rīgas izglītības iestāžu vēstures muzeju apvienības izstrādātos un SMB valdē apstiprinātos dokumentus darbībai:

 • muzeja reglaments;
 • muzeja pedagoga amata apraksts;
 • muzeja padomes nolikums;
 • krājuma un palīgkrājuma uzskaites veidlapa;
 • akti par muzeja un personīgo priekšmetu glabāšanu muzejā;
 • atmiņu pieraksta veidlapu.

Informāciju sagatavoja:

Zinaida Soboļeva

Skolu muzeju apvienības vadītāja