Par metodisko materiālu datu bāzi

UZMANĪBU! Datu bāze šobrīd atrodas izstrādes stadijā!
×

Rīgas interešu izglītības metodiskā centra metodisko apvienību vadītājs ir metodiskā centra metodiķis, kas nodrošina interešu izglītības sistēmisku un plānveidīgu metodiskā darba plānošanu, organizēšanu un veiksmīgu tās realizēšanu Rīgas pilsētā.

RIIMC MA vadītājs strādā ciešā sadarbībā ar IKSD galvenajiem speciālistiem interešu izglītības jomā, metodisko apvienību vadītājiem, Rīgas pilsētas interešu izglītības iestāžu, vispārējās un speciālo izglītības iestāžu interešu izglītības jomā strādājošajiem pedagogiem, metodiķiem un direktoru vietniekiem, kā arī Rīgas pilsētas bērnu un jauniešu centru interešu izglītības pedagogiem, metodiķiem un to vadītājiem.

Sistēmiski plāno un koordinē interešu izglītības metodisko apvienību vadītāju darbu;

Koordinē un pārrauga Rīgas interešu izglītības metodisko apvienību vadītāju dokumentācijas kārtību, darba plānus un atskaites; Koordinē informācijas apmaiņu starp Rīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta (IKSD) speciālistiem, Rīgas interešu izglītības metodisko apvienību vadītājiem, Rīgas pilsētas vispārējās un speciālās izglītības iestāžu un interešu izglītības iestāžu vadītājiem, to vietniekiem un metodiķiem.

RIIMC (Rīgas Interešu izglītības metodiskais centrs) nodrošina interešu izglītības pedagogus, metodiķus, pasākumu koordinatorus un citas interešu izglītībā ieinteresētās personas ar sistēmisku metodisko materiālu datu bāzi, tās vienotu vadību, pilnveidi un sistemātisku attīstību.

Vada, koordinē, izvērtē un analizē iesniegto interešu izglītības metodisko materiālu nozīmi, kvalitāti un tās praktisko pielietojumu.

Sistemātiski un sistēmiski modrošina ar metodiskajiem materiāliem, sniedz metodisku palīdzību interešu izglītības pedagogiem, koordinatoriem un metodiķiem, kā arī nepieciešamības gadījumā izstrādāā jaunus metodiskos materiālus un ieteikumus.

Apkopo interešu izglītības pedagogu inovatīvi metodisko pieredzi un darbību, aktīvi atbalstīa mācību – metodisko un informatīvo materiālu izdošanu.

Sadarbojoties ar interešu izglītības metodiskajām apvienībām, koordinatoriem un metodiķiem sistēmiski plāno un īsteno nepieciešamo metodisko materiālu izstrādi, izvērtē to lietderības un satura vērtēšanas kritērijus, kā arī veic metodisko materiālu vispusīgu analīzi.

Veido Rīgas interešu izglītības vienoto metodisko materiālu sistematizēšanu un klasifikāciju, kā arī nodrošina tās publicitāti un praktisku pielietojamību interešu izglītības darba pilnveidē.

Veido un pilnveido informatīvi metodisko bāzi interešu izglītības programmu jomā.

Veic sistēmisku un sistemātisku metodiskā darba izvērtējumu, veic vērtējošus kopsavilkumus, kā arī sniedz analītiskus izvērtējumus.