Projektu rakstīšana

Projektu sagatavošana
Lai saņemtu kādu papildus finansējumu, vairākumā gadījumu nepietiek vienkārši ar vēlmi un personisko šarmu. Visticamāk, ka naudas, tehnikas vai citu resursu meklējumos ir jāraksta finansu pieprasījums, ko mēdz saukt par projektu. Diemžēl statistika liecina, ka 90 procentu šādu pieprasījumu tiek noraidīti.

Kas ir projekts?
Projekts ir konkrētā laikā un telpā, ar noteiktiem resursiem uz konkrētu rezultātu un mērķi vērsts pasākumu kopums.

Pirms projekta pieteikuma izstrādāšanas

 • Skaidri izprotiet, ko jūs cerat panākt ar savu projektu?  Kādu problēmu jūs plānojat atrisināt? Kas no projekta gūs kādu labumu? Kādā veidā šis labums izpaudīsies?
 • Kārtīgi izpētiet informāciju par iespējamiem finansētājiem. Noskaidrojiet, kurš laiks ir labāks, lai sniegtu finansu pieprasījumu. Painteresējieties, vai finansētājam ir kāds noteikts projektu pieņemšanas grafiks un procedūra. Ir svarīgi uzzināt, vai finansētājs ir deklarējis prioritātes, kurām atbilstošus projektus šī organizācija varētu atbalstīt, un tāda veida izdevumus, ko tā noteikti neatbalsta.
 • Ļoti rūpīgi izpētiet problēmu, kuru vēlaties atrisināt. Ja jūs pats īsti nesaprotat, ko vēlaties darīt, visticamāk, ka to būs vēl grūtāk saprast cilvēkiem, kuri lasīs jūsu projekta pieteikumu.
 • Varbūt finansētājam jūsu projekts liktos pārliecinošāks, ja jūs sadarbotos vēl ar kādu organizāciju?
 • Ja jūs vairākkārt ir finansējusi viena un tā pati organizācija, noskaidrojiet, kāda ir tās attieksme pret atkārtotu palīdzību.
 • Neprasiet lielākas naudas summas kā finansētājs ir gatavs dot. Ja jūs zināt, ka finansētājs nekad nav piešķīris lielāku summu par 10 000 latu, tad nav jēgas sūtīt pieprasījumu par 50 000 latu.
 • Finansētāji parasti sagaida labi izplānotus un pamatotus projektus, nevis paniskus saucienus pēc palīdzības. Pieprasījuma vērtētājam ir ierobežots laika daudzums, kādu veltīt katram lūgumam, tāpēc svarīgākajai informācijai jābūt tādai, lai to varētu ātri un viegli atrast.
 • Finansētāji ir gatavi maksāt par kaut ko tādu, kas darīs viņiem godu un kas ļaus gan viņiem, gan jums mazliet “izrādīties”. Finansētāji nevēlas atbalstīt organizācijas, kam ir slikts tēls (imidžš), un projektus, kas neatbilst finansētāja interesēm vai ir pārmērīgi saistīti ar finansiālu, politisku vai sabiedrisku risku.
 • Visbeidzot, pieprasījums ir dokuments, ar kuru jums jāpārliecina kādu citu domāt tāpat, kā jūs domājat, saprast jūsu viedokli, piekrist jums un jūsu programmai un to finansēt. Jums ir jāpārliecina finansētājs, ka jūsu projekta atbalstīšana būs drošs, pozitīvs un rezultatīvs solis.

Principā finansētājs jautā: “Kāpēc tieši jūs? Kāpēc jūsu organizācija un projekts ir kaut kas īpašs? Kāpēc man atdot savu naudu jums?” Jums jāpierāda, ka jūsu organizācija ir kvalitatīva un ka tās sniegtie pakalpojumi ir vērtīgi, ka grupa ir profesionāli vadīta un finansiāli atbildīga, ka jūsu rīcībā ir speciālisti, kas spēj izpildīt paredzēto projektu un to arī paveiks.

Atbildi uz šādiem jautājumiem
(tie palīdzēs izvērtēt organizācijas kapacitāti un iespējas projektu īstenot):

Vai projekta ideja ir pietiekami laba un vai tā ir īstenojama?

Vai ideja atbilst finansētāja izvirzītajiem kritērijiem vai nosacījumiem?

Vai konkrētais projekts un tā mērķis atbilst tavas organizācijas misijai?

Vai organizācijai ir pieejams līdzfinansējums?

Vai organizācijā darbojas atbilstošas kvalifikācijas darbinieki?

Vai nepieciešams papildus algot darbiniekus projekta īstenošanai?

Vai organizācijai ir nepieciešamas papildu telpas un iekārtas, lai īstenotu projektu?

Vai organizācija iekļausies plānotajos projekta īstenošanas termiņos?

Vai zini, pēc kādiem kritērijiem un ar kādām metodēm veiksi projekta izvērtējumu?

Struktūra – kā rakstīt projekta pieteikumu?
Pats svarīgākais, ko der ņemt vērā, rakstot finansējuma pieprasījumu. Ja finansētājs nepiedāvā noteiktas vadlīnijas, vari ievērot šādu struktūru, rakstot projekta pieteikumu:

Projekta nosaukums
Atspoguļo projektu, tā mērķus. Var būt arī vispārīgs.

Kopsavilkums. Parasti kopsavilkumu sagatavo pēdējo, bet projektā prezentē kā pirmo. Var gadīties, ka daļa vērtētāju rūpīgi izlasīs tikai šo kopsavilkumu. Jau pirmajā lapā norādiet būtiskāko informāciju: īss organizācijas raksturojums, konkrētā projekta mērķi un uzdevumi, pamatojums, kādēļ nepieciešami līdzekļi, projekta kopējās izmaksas, kā arī plāns padarītā izvērtēšanaiĪsi un skaidri, kāpēc jūsu projekts ir unikāls.

Ievads. Ietver informāciju par organizāciju un tās nesen īstenotajām aktivitātēm vai arī par konkrētām aktivitātēm, kuras tikušas veidotas līdzīgi attiecīgā projekta īstenošanas principiem projekta mērķi un uzdevumi. Šajā sadaļā jums skaidri jāpasaka, ko ar savu projektu jūs vēlaties sasniegt, kāds būs projekta galarezultāts. Norādiet projekta kopējo mērķi un specifiskākus uzdevumus, kas palīdzēs tos sasniegt.

Pamatojums. Šajā sadaļā jums ir jāpierāda, ka jūsu projekts ir nepieciešams, jo tas risina kādu tiešām pastāvošu un aktuālu problēmu. Konkrēti informējiet par šīs problēmas esamību, mērogu un aktualitāti. Ne vienmēr finansētājs orientējas tajā jomā, kuru gatavojas atbalstīt, tādēļ problēmas izklāstam jābūt precīzam un saprotamam. Pēc iespējas izmantojiet statistiku, atsaucieties uz saviem vai citu pētījumiem. Informējiet arī par to, kas līdz šim ir darīts aplūkojamajā sfērā, kāds ir citu organizāciju devums. Norādiet tieši jūsu projekta iespējamo ieguldījumu problēmas risināšanā. Pamatojiet, ar ko jūsu piedāvātā ideja ir vienreizēja un netradicionāla. Nepieciešamības pamatojumam nevajadzētu pārsniegt vienu lappusi.

Programmas un metodes. Detalizēti atspoguļo veidu un kalendāro secību, kā veiksi darbu, vadīsi cilvēkresursus un ievērosi termiņus. Šajā sadaļā izklāstiet projektā izvirzīto uzdevumu īstenošanas plānu. Norādiet projekta ilgumu, sākuma un beigu datumus, sīki izklāstiet projekta īstenošanas secību, kā arī aprakstiet darba metodes. Ja jums ir paredzēts izvēlēties kādu cilvēku grupu, aprakstiet, kā to darīsiet. Šī parasti ir visgarākā projekta pieteikuma sadaļa, tāpēc ir svarīgi padomāt par tās pārskatāmību.

Budžets. Norādi visas galvenās izmaksu līnijas, kā arī līdzfinansētājus un atbalstītājus. Budžetā nepieciešams norādīt gan plānotos projekta izdevumus, gan ienākumus.

Lai budžets būtu pārskatāms, vēlams to veidot no trīs sadaļām.

 • no izdevumu sadaļas, kurā detalizēti parādītas visas projekta izmaksas;
 • no ienākumu sadaļas, kurā iekļauta informācija par plānotajiem ienākumiem.
 • no finansētāja pieprasītās summas – precīzi norādiet, kādu summu jūs vēlētos saņemt no finansētāja.

Projektos ir iespējams pašfinansējums – izdevumi, kurus paredz segt pats projekta iesniedzējs, līdzfinansējums – citi finansējuma avoti, ienākumi no projekta īstenošanas. Paskaidrojiet, tieši kuras izmaksu kategorijas tiks segtas no katra konkrētā finansējumu avota. Paskaidrojiet, kuras budžeta kategorijas jūs vēlētos segt no šiem līdzekļiem. Kur vien iespējams, uzrādiet, kā veikti izmaksu aprēķini katrā izmaksu kategorijā. Izdevumu sadaļā uzrādiet visus projekta izdevumus, pat tad, ja, piemēram, vietējā datorfirma nedēļu atļauj izmantot savus datorus. Aprēķiniet finansiālā izteiksmē arī šāda veida ieguldījumu un iekļaujiet to ienākumu sadaļā kā projekta līdzfinansējumu.

Izvērtējums. Veido gan kvalitatīvos, gan kvantitatīvos rādītājus, pārliecinoties par projekta veiksmīgumu un efektivitāti. Finansētājs vēlas zināt, cik efektīvs un ilglaicīgs ir viņa ieguldījums konkrēta mērķa sasniegšanai. Kā jūs zināsiet, ka projektā iecerētais ir sasniegts?

Šajā sadaļā ir jāiekļauj šāda informācija –

 • kā jūs zināsiet, ka projekts ir bijis veiksmīgs un
 • kādā veidā jūs iegūsiet šo informāciju.

Turklāt projekta īstenošanas gaitā ir svarīgi vērtēt ne tikai galarezultātu, bet arī projekta norises gaitu un starprezultātus, lai sekotu projekta progresam un veiktu nepieciešamos uzlabojumus. Uzrakstiet, kad un kādā veidā vērtēsiet. Novērtēšanas plānu var iekļaut arī projekta laika sadalījumā. Pārdomājiet, kā jūs izmantosiet iegūtos izvērtējuma rezultātus – kam jūs tos rādīsiet, kādā formā, kad? Ja jūs, plānojot izvērtēšanas procesu, nevarat pateikt, ko ar kādu tās daļu vēlaties parādīt, tad, visticamāk, šai daļai nav jātērē resursi. Projekta novērtēšanas gaitā uzkrātie materiāli jums noderēs, gatavojot pārskatu par projekta īstenošanu.

Ilgtspēja. Kāpēc jūs domājat, ka jūsu projektam ir ilglaicīga ietekme? Lielākā daļa finansētāju raugās, lai projekts būtu ar ilglaicīgu iedarbību. Tāpēc pamatojiet, kādā veidā projekts jau tā īstenošanas laikā atstās ilglaicīgu ietekmi, vai arī – kā jūs plānojat to turpināt un kāds tam ir pamatojums, arī finansiālais.

Riski. Norādiet iespējamās problēmas, kas varētu kavēt iecerēto projekta īstenošanas gaitu, un kā jūs plānojat ar tām cīnīties.

Projekta īstenotāji. Apliecinājums tam, ka projekta iesniedzēji un partneri spēj īstenot projektu. Šajā daļā jums jāpierāda, ka jūsu komanda ir pietiekami kompetenta, lai īstenotu projektu. Ja projektā iesaistītas vairākas organizācijas, īsi informējiet par katru no tām, norādot būtiskākos sasniegumus saistībā ar konkrēto projektu. Iekļaujiet arī informāciju par to, kādas zināšanas, prasmes un iepriekšējā pieredze piemīt projekta iesniedzējiem, kas noderēs tā īstenošanā. Norādiet iepriekšējās iestrādes. Pievienojiet visu projekta darba grupas locekļu curriculum vitae CV.

Projekta pielikums. Projekta pieteikumam parasti nevajadzētu būt garākam par 15 lappusēm. Tāpēc ar projektu saistītos pētījumus un publikācijas vēlams ievietot pielikumā, nevis projekta pamattekstā. Ja projektam ir vajadzīgas ieteikuma vēstules, tad būtu vēlams, lai rekomendētājs… būtu vismaz izlasījis, ko viņš raksta savā vēstulē… Raugieties, lai cilvēks, kurš raksta rekomendāciju, nebūtu interešu konfliktā, tas ir, lai viņš nebūtu personiski ieinteresēts projekta veiksmīgā galarezultātā.

Kad finansu pieprasījums ir pabeigts un jūs jau grasāties to nosūtīt, pārbaudiet to vēlreiz, atbildot uz šādiem jautājumiem.

 • Vai ir skaidri izklāstīta problēma, ko vēlaties risināt?
 • Vai ir skaidri saskatāma saistība starp problēmu un jūsu ieteikto risinājumu?
 • Vai darbības plāns ir loģisks un viegli pārskatāms?
 • Vai uzdevumu un atbildību sadalījums ir skaidri saprotams?
 • Vai visas uzrādītās budžeta summas atbilst reālajām izmaksām un vai tās ir aritmētiski pareizi sarēķinātas?
 • Vai ir pārbaudīta pareizrakstība un stils?
 • Vai ir norādīta kontaktadrese, tālruņa numurs?
 • Vai projekts izskatās labi? Vai tas ir skaidri nodrukāts un labi noformēts? Vai tas nav mazliet sasmērēts un saburzīts?

Kad finansu pieprasījums ir nosūtīts, pagaidiet divas līdz četras nedēļas, tad piezvaniet finansētājam, lai pārliecinātos, ka pieprasījums ir saņemts. Ja jūs zināt, ka pieprasījums ir nonācis gala mērķī, varat pajautāt, vai finansētājam nav vajadzīgi kādi papildu dati vai informācija. Pajautājiet, kad būtu gaidāma atbilde.

Visbeidzot, nekad neaizmirstiet, ka līdzekļu vākšana ir garš, sarežģīts un ne vienmēr patīkams process. Lai tas izdotos sekmīgi, jums ir nepieciešama pacietība, kā arī pietiekama plānošana, lai jūs varētu atļauties būt pacietīgs (vai, citiem vārdiem sakot, nekrist panikā tāpēc, ka projektam jāsākas, bet naudas vēl aizvien nav).

Kā rakstīt pieteikumu:
Projekta pieteikumu raksti organizācijas vadības vārdā, saskaņā ar organizācijas statūtiem – paraksta paraksttiesīgā persona. Raksti skaidri un neizplūsti garos teikumos. Pieteikuma lasītāji vēlas uztvert galveno domu, novērtēt organizācijas kompetenci konkrētas problēmas risināšanā un kvalitāti, ar kādu tā spēj šo problēmu risināt.

Posmi projekta pieteikuma rakstīšanā:
Rūpīgi izpēti projekta pieteikuma vadlīnijas; rūpīgi, koncentrēti, bet visaptveroši aizpildi projekta pieteikuma formu; izplāno īstenotās aktivitātes; izkalkulē konkrēto aktivitāšu īstenošanai nepieciešamās izmaksas; noteiktajā termiņā iesniedz projektu finansētājam.

Neraksti projektu viens pats!
Projekta rakstīšanas laikā budžetu iedod aplūkot kādam cilvēkam, kurš pārzina finanšu jautājumus. Nebūs lieki arī tekstuālo daļu iedot izlasīšanai un komentāriem cilvēkam, kurš ir kompetents projektu sagatavošanā, bet nav tieši iesaistīts attiecīgajā projektā.

Kad no finansētāja saņemta pozitīva atbilde
Bieži vien organizācijas par zemu novērtē projekta īstenošanas kvalitāti, korektumu un precizitāti, kā arī atbildību projektu izvērtēšanā. Jāapzinās, ka gadījumā, ja finansētājs nav apmierināts ar organizācijas īstenotajām aktivitātēm projekta ietvaros vai uzskata, ka šīs aktivitātes ir veiktas pavirši, vai arī organizācijas atskaites par projektā paveikto vai iztērētajiem līdzekļiem nav apmierinošas, atbalstu no konkrētā finansētāja nākotnē organizācija var vairs nesaņemt. Un zinot, cik pasaule ir maza, organizācijas iespējas gūt atbalstu projektu konkursos var tikt apdraudētas

Pārraudzība un izvērtēšana.
Šis posms ietver projekta īstenošanas progresa izvērtējumu un projekta rezultātu uzskaitījumu analīzi projekta noslēgumā. Izvērtējumus var veikt paši projekta īstenotāji vai pieaicināti izvērtētāji. Bieži vien neatkarīga ekspertīze ir objektīvāka un ne tik laikietilpīga – tā vietā, lai veiktu aktivitātes, ko paredz projekta pārraudzība un izvērtēšana, organizācija var koncentrēties uz projektā paredzēto aktivitāšu īstenošanu. Ja paredzi pieaicināt ekspertu, kas veiks analītisko organizācijas vai projekta izvērtējumu, tad arī ekspertīzes izmaksas ir jāiekļauj konkrētā projekta budžetā.

Ko finansētājs apmaksā un ko nē
Finansētājs apmaksā tikai tās izmaksu pozīcijas, kas paredzētas projekta ietvaros, uzskaitītas apstiprinātajā projekta budžetā, minētas finansētāja vadlīnijās, noteikumos, līgumā. Finansētājs neatmaksās tādus maksājumus, kas veikti ar atpakaļejošu datumu vai neatbilst budžetā minētajam vai finansētāja līdzekļu piešķiršanas kritērijiem. Tomēr, ja projekta īstenošanai ir nepieciešams veikt izmaiņas budžetā, par to ir individuāli jāvienojas ar finansētāju, lai ar tā ziņu un rīkojumu veiktu iespējamās izmaiņas budžetā.